Llei de transparència 2018-2019

En aplicació d’allò que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE nº 295 de 10/12/2013),per l’obligació subjectiva derivada del seu article 3.a) i en aplicació a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6780 - 31.12.2014) al seu article 3.4, l’AE Prat fa pública la informació de caràcter econòmic que incideix en els seus pressupostos.
Pressupost 2018-2019

Primer equip i filial
394.650 €

Futbol base
217.650 €

Pressupost consolidat AE Prat
612.300 €  (*)

Pressupostos en euros. (*) Aquest import inclou el conveni de col·laboració i subvencions.


Conveni de col·laboració i subvencions amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Conveni de col·laboració primer equip i filial
225.000 € (*)

Anunci concessió subvenció nominativa i conveni regulador amb Associació Esportiva Prat per a la promoció de l'esport del futbol temporada 2018/2019 - Exp. 32548/2018. Data de publicació: 22/02/2019.


Subvenció futbol base
25.000 € (*)


Imports en euros. (*) Import satisfet per fraccions previ control intervingut de la despesa efectivament justificada. 


Retribucions de l'AE Prat
En virtut de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 es fa públic que cap dels membres que formen la junta directiva del club no rep cap tipus de retribució, però sí que suporten l’aval d'una pòlissa de crèdit per import de 60.000 €.