Llei de transparència 2015-2016

En aplicació d’allò que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE nº 295 de 10/12/2013),per l’obligació subjectiva derivada del seu article 3.a) i en aplicació a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6780 - 31.12.2014) al seu article 3.4, l’AE Prat fa pública la informació de caràcter econòmic que incideix en els seus pressupostos.
Pressupost 2015-2016
Primer equip i filial
394.650 €

Futbol base
217.650 €

Pressupost consolidat AE Prat
612.300 €  (*)

Pressupostos en euros. (*) Aquest import inclou el conveni de col·laboració i subvencions.


Conveni de col·laboració i subvencions amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat
Conveni de col·laboració primer equip i filial
225.000 € (*)

Anunci concessió subvenció - Exp. 68/2016 - Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Associació Esportiva Prat per a l'any 2016 (temporada esportiva 2015/2016). Data de publicació: 04/02/2016.

Subvenció futbol base
25.000 € (*)

Anunci concessió subvencions activitats esportives 2015 en 1a convocatòria - Exp. 173/2015 - Bases específiques per a l'atorgament de subvencions de l'Àrea d'Esports i Salut Pública any 2015. Data de publicació: 18/05/2015.

Imports en euros. (*) Import satisfet per fraccions previ control intervingut de la despesa efectivament justificada. 


Retribucions de l'AE Prat
En virtut de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 es fa públic que cap dels membres que formen la junta directiva del club no rep cap tipus de retribució, però sí que suporten l’aval d'una pòlissa de crèdit per import de 60.000 €.